Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Marek
Ratajczak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą GRILLBOX Marek Ratajczak
pod adresem ul. Katowicka 121c, 43-211 Piasek, NIP: 6462390553, REGON: 276980929.
2. Adres e-mail administratora danych: kontakt@grill-box.eu.
3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych
oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia
umowy z administratorem danych.
5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji
umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.
§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest
prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na
podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na
administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
e) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów
rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
f) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
g) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności
w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu
internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
i) marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji
umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być
również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy
przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące
usługi IT (w tym usługi hostingowe).
3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych
osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
4. Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i
śledzenia ruchu w Serwisie internetowym mogą zostać przekazane do podmiotu mającego
siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. do Google LLC lub Meta
Platforms Inc. Jako właściwy środek ochrony danych, administrator danych zgodził się na
standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. 

Więcej
informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu_en.


§4. Okres przechowywania danych osobowych
1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy
zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach
związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin
przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach
rozliczeniowych przez okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
oraz ustawą o rachunkowości.
3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych
przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie
danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-
3 przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych,
a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby,
której dane dotyczą.
§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane
osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania
dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,
kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub
o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć
opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3
RODO);
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie
ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów
przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (art. 18 RODO), gdy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących,
które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu
administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane
dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany
zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna
skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem
i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
§6. Automatyczne przetwarzanie danych. Profilowanie
1. Administrator może przetwarzać dane użytkownika, w tym dane o częstotliwości
korzystania ze Sklepu internetowego przez użytkownika oraz o wykorzystywanych przez
niego funkcjonalnościach.
2. Administrator przetwarza dane, o których mowa w ust. 1 w celu udoskonalania Sklepu
internetowego, a także w celu kierowania do użytkownika treści reklamowych zgodnych
z jego preferencjami.
3. Użytkownik, który nie zgadza się z przetwarzaniem jego danych w sposób określony w ust.
1 może złożyć sprzeciw wobec automatycznego przetwarzania danych.
§7. Google Analytics
1. Administrator używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez
Google Inc. z siedzibą w USA.
2. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez
użytkownika ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat
korzystania ze strony internetowej są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na
zlecenie Administratora, Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować
korzystanie ze strony przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat
aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony
i Internetu na rzecz podmiotu zlecającego.
3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.
4. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie
ustawienia przeglądarki; jednak w takim wypadku nie będzie mógł korzystać z pełnej
funkcjonalności strony. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez
Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do ich korzystania
z serwisu internetowego (łącznie z adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez
Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym
linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
5. W każdym momencie użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz
przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google poprzez pobranie oraz
instalację wtyczki w przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
§8. Piksel Facebook
1. Administrator korzysta z Piksel Facebook, narzędzia analitycznego, które pomaga mierzyć
skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w
witrynie.
2. Administrator korzysta z narzędzia Piksel Facebook w celu kierowania do Klienta
spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików
cookies firmy Facebook. Podstawę prawną dla korzystania z narzędzia Piksel Facebook
przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

POLITYKA COOKIES
1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do
korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca w myśl regulaminu Sklepu internetowego.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Klienta w celu umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.
5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są
plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta
do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane
są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta;
b) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
d) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;
e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;
f) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

2. Urządzenia mobilne: